Сертификати

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ


Мисията на „Печатница на БНБ“ АД е да осигурява документи и ценни книжа за нуждите на български и чуждестранни държавни институции и други клиенти.

За осъществяване на тази мисия и постигане на поставените високи, цели в Дружеството е изградена и се поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 ISO 37001:2016, и ISO 14298:2013, която подлежи на периодичен преглед и непрекъснато подобряване на ефективността и ефикасността.

Техническият контрол върху качеството се извършва в Лабораторията на печатницата, която е акредитирана със Сертификат за акредитация, рег. №119 ЛИ/30.09.2019, валиден до 30.09.2023, издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС ISO /IEC 17025:2018. С поддържането на акредитация „Печатница на БНБ“ АД повишава гаранцията за качеството на техническия контрол на всички крайни продукти, което ни прави конкурентно способни на вътрешния и международен пазар.

Политиката по управление е резултат от ангажимента на Ръководството към непрекъснато осигуряване на условията за управление на процесите в организацията в съответствие с изискванията за минимизиране рисковете на производствената дейност, за здравето и безопасността на работещите и вредните въздействия върху околната среда и в съответствие с действащите нормативни уредби.

Прилагайки нашата идеология по управление ние си поставяме за цел:

– Непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството на продукцията и постоянно преглеждане за съответствие с актуалните специализирани изисквания към характеристиките на изделията.

– Дружеството гарантира на заинтересованите страни ясна позиция, че ще прилага абсолютно безкомпромисен подход да противодейства на подкупването и корупцията.

– Разработване, произвеждане и продажба на продукти, оказващи възможно най-малко отрицателно влияние върху околната среда, както и намаляване количеството на отпадъците и повишаване тяхното ефективно управление.

– Изграждане на реални цели и действащи механизми на контрол по отношение на качеството на информационната сигурност, които са изведени на базата на детайлна оценка на риска и съобразени с нормативните национални, европейски и международни изисквания и стандарти.

– Счита за свой дълг и задължение да действа честно, справедливо и принципно във всички свои сделки с клиенти и доставчици на базата на взаимно доверие, взаимноизгодни условия и високо ниво на професионално взаимодействие.

– Утвърждаване на водещите ни позиции на националния пазар, както и разширяване на нашето присъствие на международния пазар на защитени продукти при спазване на българското и международно законодателство, както и на утвърдените международни норми в бранша.

– Непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие, мотивиране на персонала и ясно разбиране в разпределението на отговорностите по нива и функции.

– Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, спазвайки приложимите законови и други изисквания приети за изпълнение и отнасящи се до рисковете за ЗБУТ.

– Сигурността на информацията да е насочена към действащи механизми на контрол, отговарящи на изискванията на клиентите, на международните и националните норми и стандарти, гарантиращи запазване на конфиденциалност, неприкосновеност и достъпност на информацията и информационните активи на Дружеството.

– Поддържа и непрекъснато усъвършенства високи стандарти за сигурност, поради специалния характер на производството на защитени продукти.

– Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството на работа, оперативен контрол и спазване на нормативните изисквания от личния състав на Дружеството.

– Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по управление и целите на Дружеството.

– Строго спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, като се прилагат вътрешни процедури, които важат за всички обвързани с Дружеството лица.

Ръководството на Дружеството се ангажира за разгласяване и прилагане на Политиката по управление, за реализация на целите по управление и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.

Дата: 21.06.2018 год.
Версия 010

ПОЛИТИКА ПО БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО


Мисията на „Печатница на БНБ“ АД е да осигурява документи и ценни книжа за нуждите на български и чуждестранни държавни институции и други клиенти.

Като част от гаранцията за това че, в „Печатница на БНБ” АД са предприети мерки за защита на това доверие, дружеството провежда политика за осъществяване на дейност изцяло по честен и етичен начин в съответствие с БДС ISO 37001:2016.

„Печатница на БНБ“ АД прилага абсолютно безкомпромисен подход към подкупите и корупцията и счита за свой дълг и задължение да действа честно, справедливо и принципно във всички свои сделки и взаимоотношения.

Общите принципи на политиката на „Печатница на БНБ“ АД са:

– Подход на нулева толерантност спрямо корупцията.

– Строго спазване на националната рамка, както и приложимите международни актове, свързани с борба с корупцията.

– Честност, справедливост и почтеност във всички свои делови отношения навсякъде, където осъществява дейност.

– Прилагане на вътрешни политики и процедури срещу подкупите, които важат за всички служителите на дружеството.

– Провеждане на регулярни обучения за служителите и запознаване на партньорите на дружеството относно мерките срещу подкупи и корупция.

– Непрекъсната информираност и насърчаване към открита комуникация, действия основани на прозрачност и воля за превенция и противодействие на всички форми на корупция.

Ръководството на Дружеството се ангажира за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по управление и на Политиката по борба с подкупването, за реализация на целите по управление и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИЯТА


 1. Ръководството на лабораторията е установило, документирало и поддържа политика и цели за удовлетворяване изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025:2018 и осигурява, че политиката и целите са разбрани и прилагани на всички нива в организационната структура на лабораторията.
 2. Политиката и целите по качество, обявени от ръководството са насочени към компетентността, безпристрастността и съгласуваността на лабораторните дейности. Ежегодно с прегледа от ръководството се отчита изпълнението на целите заложени в политиката по качество и се утвърждава ФК 8.2-1 „План по качеството“ за настоящата календарна година.
 3. В декларацията за политиката за управление, ръководството на лабораторията предоставя доказателства за своя ангажимент за разработването, внедряването на системата за управление и за постоянното подобряване на нейната ефикасност.
 4. Ръководството носи отговорност за правилното реализиране на политиката за управление в Сектор „ТКК“ и ангажиментите, свързани с разработване и внедряване на системата за управление, включително и чрез непрекъснато подобряване на нейната ефикасност.
 5. Ръководството осигурява и задължава Сектор „ТКК“ да удовлетворява обоснованите изисквания на клиентите, при спазване на утвърдените методи за изпитване / вземане на проби и изискванията на акредитиращия орган.
 6. Ръководството и всички негови сътрудници носят отговорност за осигуряване качеството съобразно своята компетентност и място в йерархията на управлението.
 7. Целият персонал на Сектор „ТКК“ е добре запознат с документите на СУ, има достъп до документите от СУ и стриктно ги прилага в своята работа.
 8. Сектор ТКК се ангажира да спазва изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и на всички други критерии, предписани от ИА “Българска служба по акредитация”, ILAC, EA MAC Eurachem.
 9. Ръководството потвърждава, че ще осигурява поддържането на целостта на системата за управление, когато нейните изменения са планирани и внедрени.
 10. Системата за управление и свързаната с нея документация своевременно ще се актуализират и оптимизират в съответствие с новите изисквания и променящи се условия, определени от ИА “Българска служба по акредитация”, ILAC, EA MAC Eurachem.
 11. Ръководството гарантира, че ще осъществява обмен на информация относно ефикасността на системата за управление.
 12. Сектор „ТКК“ представя и документира своята Система за управление. Същият включва процесите, процедурите, правата и отговорностите, валидни за Сектор „ТКК“. По този начин се доказва, че всички дейности се планират и протичат под задължителен и обоснован контрол.

Ръководството на лабораторията създава условия за информиране и периодично обучение на персонала по изискванията на цялата документация, всички процеси, системи и записи, отнасящи се до изпълнението на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025:2018, включени, позовани и свързани към документацията на системата за управление. Използвайки подходящи форми на обмен на информация, своевременно информира за важността на удовлетворяването на изискванията на клиентите и на другите изисквания.

Дата: 28.07.2020 год.
Версия 001

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ПО УПРAВАЛЕНИЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ


 1. Ръководството се ангажира да осигурява високо квалифициран човешки ресурс и финансови средства, необходими за правилното функциониране на системата за управление в дейността на Сектор „ТКК“, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC  17 025:2018.
 2. Ръководството се ангажира с постигане на поставените целите на изградената система за управление, които включват:– Да се гарантират качество, компетентността, безпристрастността и съгласуваността на лабораторните дейности в Сектор „ТКК“.– Да се осигури правилното функциониране на системата за управление в Сектор ТКК, като се постигат целите относно подобряване качеството на извършваните услуги.– Да се ангажира активно Ръководството на Сектор „ТКК“ за постигане съответствие на системата за управление с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, чрез непрекъснато подобряване на ефикасността на управлението.– Да се гарантира качеството на документацията, регламентираща дейностите по функциониращата система за контрол на извършването им.– Да се осигури контрол при отчитане, съхраняване и опазване на резултатите.– Да се гарантира и контролира употребата на техническите средства, и осигуряване на тяхната метрологична проследимост.– Да осигурява високо квалифициран персонал и да осигурява повишаването на квалификация на персонала, работещ в Сектор „ТКК“.– Да се осигури персонална отговорност на длъжностните лица според тяхната компетентност.

– Да се гарантират качество, компетентността, безпристрастността и съгласуваността на лабораторните дейности в Сектор „ТКК“.

– Да се осигури правилното функциониране на системата за управление в Сектор ТКК, като се постигат целите относно подобряване качеството на извършваните услуги.

– Да се ангажира активно Ръководството на Сектор „ТКК“ за постигане съответствие на системата за управление с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018, чрез непрекъснато подобряване на ефикасността на управлението.

– Да се гарантира качеството на документацията, регламентираща дейностите по функциониращата система за контрол на извършването им.

– Да се осигури контрол при отчитане, съхраняване и опазване на резултатите.

– Да се гарантира и контролира употребата на техническите средства, и осигуряване на тяхната метрологична проследимост.

– Да осигурява високо квалифициран персонал и да осигурява повишаването на квалификация на персонала, работещ в Сектор „ТКК“.

– Да се осигури персонална отговорност на длъжностните лица според тяхната компетентност.

– Да се гарантира управлението на цялата информация, получена или създадена по време на изпълнението на лабораторните дейности и опазването на професионалната тайна за информацията на Клиентите Сектор „ТКК“.

– Да осигурява Персоналът в Сектор „ТКК“ да изпълнява всички свои дейности съвестно и отговорно, с високо качество, при спазване на поверителност и безпристрастност, съгласно принципите на добрата професионална практика.

 1. Ръководството носи отговорност за правилното реализиране на политиката за управление в Сектор ТКК и ангажиментите, свързани с разработване и внедряване на системата за управление, включително и чрез непрекъснато подобряване на нейната ефикасност.
 2. Ръководството осигурява и задължава Сектор „ТКК“ да удовлетворява обоснованите изисквания на клиентите, при спазване на утвърдените методи за изпитване / вземане на проби и изискванията на акредитиращия орган.
 3. Целият персонал на Сектор „ТКК“ е добре запознат с документите на СУ, има достъп до документите от СУ и стриктно ги прилага в своята работа.
 4. Сектор „ТКК“ се ангажира да спазва изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025:2018 и на всички други критерии, предписани от ИА “Българска служба по акредитация”, ILAC, EA MAC Eurachem.
 5. Ръководството потвърждава, че ще осигурява поддържането на целостта на системата за управление, когато нейните изменения са планирани и внедрени.
 6. Системата за управление и свързаната с нея документация своевременно ще се актуализират и оптимизират в съответствие с новите изисквания и променящи се условия, определени от ИА “Българска служба по акредитация” ILAC, EA MAC Eurachem.
 7. Ръководството гарантира, че ще осъществява обмен на информация относно ефикасността на системата за управление.
 8. Сектор „ТКК“ представя и документира своята Система за управление. Същият включва процесите, процедурите, правата и отговорностите, валидни за Сектор ТКК. По този начин се доказва, че всички дейности се планират и протичат под задължителен и обоснован контрол.

Ръководството на лабораторията създава условия за информиране и периодично обучение на персонала по изискванията на цялата документация, всички процеси, системи и записи, отнасящи се до изпълнението на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025:2018, включени, позовани и свързани към документацията на системата за управление. Използвайки подходящи форми на обмен на информация, своевременно информира за важността на удовлетворяването на изискванията на клиентите и на другите изисквания.

Дата: 28.07.2020 год.
Версия 001