Сертификати

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ


Мисията на „Печатница на БНБ“ АД е да осигурява документи и ценни книжа за нуждите на български и чуждестранни държавни институции и други клиенти.

За осъществяване на тази мисия и постигане на поставените високи, цели в Дружеството е изградена и се поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 ISO 37001:2016, и ISO 14298:2013, която подлежи на периодичен преглед и непрекъснато подобряване на ефективността и ефикасността.

Техническият контрол върху качеството се извършва в Лабораторията на печатницата, която е акредитирана със Сертификат за акредитация, рег. №119 ЛИ/30.09.2019, валиден до 30.09.2023, издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС ISO /IEC 17025:2018. С поддържането на акредитация „Печатница на БНБ“ АД повишава гаранцията за качеството на техническия контрол на всички крайни продукти, което ни прави конкурентно способни на вътрешния и международен пазар.

Политиката по управление е резултат от ангажимента на Ръководството към непрекъснато осигуряване на условията за управление на процесите в организацията в съответствие с изискванията за минимизиране рисковете на производствената дейност, за здравето и безопасността на работещите и вредните въздействия върху околната среда и в съответствие с действащите нормативни уредби.

Прилагайки нашата идеология по управление ние си поставяме за цел:

– Непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството на продукцията и постоянно преглеждане за съответствие с актуалните специализирани изисквания към характеристиките на изделията.

– Дружеството гарантира на заинтересованите страни ясна позиция, че ще прилага абсолютно безкомпромисен подход да противодейства на подкупването и корупцията.

– Разработване, произвеждане и продажба на продукти, оказващи възможно най-малко отрицателно влияние върху околната среда, както и намаляване количеството на отпадъците и повишаване тяхното ефективно управление.

– Изграждане на реални цели и действащи механизми на контрол по отношение на качеството на информационната сигурност, които са изведени на базата на детайлна оценка на риска и съобразени с нормативните национални, европейски и международни изисквания и стандарти.

– Счита за свой дълг и задължение да действа честно, справедливо и принципно във всички свои сделки с клиенти и доставчици на базата на взаимно доверие, взаимноизгодни условия и високо ниво на професионално взаимодействие.

– Утвърждаване на водещите ни позиции на националния пазар, както и разширяване на нашето присъствие на международния пазар на защитени продукти при спазване на българското и международно законодателство, както и на утвърдените международни норми в бранша.

– Непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие, мотивиране на персонала и ясно разбиране в разпределението на отговорностите по нива и функции.

– Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, спазвайки приложимите законови и други изисквания приети за изпълнение и отнасящи се до рисковете за ЗБУТ.

– Сигурността на информацията да е насочена към действащи механизми на контрол, отговарящи на изискванията на клиентите, на международните и националните норми и стандарти, гарантиращи запазване на конфиденциалност, неприкосновеност и достъпност на информацията и информационните активи на Дружеството.

– Поддържа и непрекъснато усъвършенства високи стандарти за сигурност, поради специалния характер на производството на защитени продукти.

– Осигуряване на висока дисциплина и персонална отговорност за качеството на работа, оперативен контрол и спазване на нормативните изисквания от личния състав на Дружеството.

– Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по управление и целите на Дружеството.

– Строго спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, като се прилагат вътрешни процедури, които важат за всички обвързани с Дружеството лица.

Ръководството на Дружеството се ангажира за разгласяване и прилагане на Политиката по управление, за реализация на целите по управление и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.

Дата: 21.06.2018 год.
Версия 010

ПОЛИТИКА ПО БОРБА С ПОДКУПВАНЕТО


Мисията на „Печатница на БНБ“ АД е да осигурява документи и ценни книжа за нуждите на български и чуждестранни държавни институции и други клиенти.

Като част от гаранцията за това че, в „Печатница на БНБ” АД са предприети мерки за защита на това доверие, дружеството провежда политика за осъществяване на дейност изцяло по честен и етичен начин в съответствие с БДС ISO 37001:2016.

„Печатница на БНБ“ АД прилага абсолютно безкомпромисен подход към подкупите и корупцията и счита за свой дълг и задължение да действа честно, справедливо и принципно във всички свои сделки и взаимоотношения.

Общите принципи на политиката на „Печатница на БНБ“ АД са:

Подход на нулева толерантност спрямо корупцията.

Строго спазване на националната рамка, както и приложимите международни актове, свързани с борба с корупцията.

Честност, справедливост и почтеност във всички свои делови отношения навсякъде, където осъществява дейност.

Прилагане на вътрешни политики и процедури срещу подкупите, които важат за всички служителите на дружеството.

Провеждане на регулярни обучения за служителите и запознаване на партньорите на дружеството относно мерките срещу подкупи и корупция.

Непрекъсната информираност и насърчаване към открита комуникация, действия основани на прозрачност и воля за превенция и противодействие на всички форми на корупция.

Ръководството на Дружеството се ангажира за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по управление и на Политиката по борба с подкупването, за реализация на целите по управление и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.