Изисквания

Ред за отпечатване на ценни книжа


1. „Ценни книжа“ по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа са всички образци на документи, формуляри и бланки, които:

– служат за събиране на държавни приходи, или
– са под формата на билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт; на талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата или на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и  най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, или
– са свързани с упражняването на държавния суверенитет, или
– удостоверяват упражняването на права и са издадени от държавен орган.

 

2. Отпечатването на ценни книжа се осъществяват под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници, чиято дейност по отпечатването на ценни книжа е организирана в съответствие с изискванията на наредбата.

Образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата, могат да се отпечатват по реда, предвиден за ценни книжа, по желание на издателя им, изразено в писмен вид.

Ценните книжа се отпечатват в съответствие с установените стандарти или утвърдените образци, а когато няма такива – по проект на техния издател.

 

3. Лице, което иска да отпечатва томболни билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци  за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартна игра от Държавната комисия по хазарта, подава до Министъра на финансите писмена заявка, която съдържа:

– Изчерпателно посочване на общия брой, серията и номиналната стойност на билетите, фишовете, талоните и другите удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;
– Наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, адрес за кореспонденция и номер и дата на решението за издаване на лиценза и на удостоверението за издаден лиценз  за организиране на хазартната игра.

 

4. Лице, което иска да отпечатва билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, талони за паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1, от Закона за движението по пътищата, както и  образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата подава до Министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.

Към заявката се прилага копие от лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършване на съответния вид дейност, ако такъв се изисква.

 

5. Лицата, чиито заявки по т. 3 и т. 4 са одобрени от Министерство на финансите и желаят да отпечатат ценни книжа, представят пред „Печатница на БНБ“АД писмо, в което са означени: видът, количеството, номиналната стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива. Копие от писмото и макет (проект) на цените книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя, се представя и на Министерството на финансите.

 

6. Цената на готовата продукция се определя по калкулация, изготвена от „Печатница на БНБ“ АД. По така определената цена се дължи и такса за финансов контрол по тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Изработка и доставка на хартиени бюлетини


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

Съгласно приетите през 2014 г. промени в Изборния кодекс, „Печатница на БНБ“ АД има законово задължение за отпечатване на хартиени бюлетини за провежданите в Република България парламентарни, президентски и местни избори.

Възлагането на тази дейност на “Печатница на БНБ”АД се осъществява от Централната избирателна комисия (ЦИК).

Отпечатването на хартиените бюлетини се извършва съгласно изискванията на чл. 209. (1) от Изборния кодекс на страната от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост ползва други специализирани печатници.

Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Изборния кодекс, Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.) и решенията на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.

Контрол по отпечатването се извършва в съответствие с „Решение за контрол по отпечатването на хартиени бюлетини от страна на Централната избирателна комисия“, актуализирано и публикувано на сайта на ЦИК преди всеки вид избори.

С цел минимизиране на риска от ненавременна доставка на бюлетини, както и осигуряване на непрекъсваемост на процеса при условията на изпълнение на печата в кратки срокове, „Печатница на БНБ“ АД подсигурява своята дейност съгласно закона, като използва за подизпълнител или подизпълнители печатници, които отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, организирали са дейността си съобразно тази наредба под контрола на Министерство на финансите и са потвърдили техническа възможност и готовност за участие в процеса по отпечатване. (https://www.minfin.bg/bg/1378).

Основната причина за ползване на други специализирани печатници е осигуряване на непрекъсваемост на производството при технологични аварии и спазване на поставените срокове. Производството от една печатница, която разполага с необходимия капацитет на голям брой бюлетини (6 711 000 броя) за кратък период от време (10 работни дни) води до значителна концентрация на риск от неизпълнение на поръчката в следствие на настъпване на непредвидени обстоятелства /събития.

 

Отпечатване на бюлетини за парламентарните избори на 11 юли 2021

При подготовка отпечатването на бюлетините за парламентарните избори на 11 юли 2021 г., както и при други предходни избори, „Печатница на БНБ“ АД отправи искане до Министерство на финансите за получаване на информация относно специализираните печатници по Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. След като беше получен официален отговор от Министерство на финансите  „Печатница на БНБ“ АД е изпратила запитване до всички специализирани печатници с искане да отговорят имат ли готовност и техническа възможност за участие в процеса по отпечатване на изборни бюлетини при съответните параметри. Беше получен отговор от всички запитани печатници, с изключение на „Офсет“ ЕООД. Съгласно получените отговори, готовност и техническа възможност за участие в процеса по отпечатване на бюлетините са потвърдили само „Демакс“ АД и „Демакс Ди Пи Ай“ АД, докато останалите запитани печатници са заявили, че към момента нямат възможност или свободен капацитет за участие.

На 17.06.2021 г., съгласно проведени преговори по процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“, открита с Решение № 246-НС от 17.06.2021 г. на Централната избирателна комисия, „Печатница на БНБ“ АД е заявила, че ще ползва следните подизпълнители:

 • „Демакс“ АД – за отпечатване и доставка на хартиени бюлетини до възложените ѝ от „Печатница на БНБ“ АД области в страната;
 • „Демакс Ди Пи Ай“ АД – за изработка и поддръжка на дигитална система за верифициране и електронно одобрение на съдържащата се в бюлетините информация от всички РИК, респ. ЦИК, в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и съгласно изискването на ЦИК по т.2.3 от Решение № 246-НС/17.06.2021 г.

С Решение № 266-НС от 21.06.2021 г. ЦИК прие и одобри предложението на „Печатница на БНБ“ АД (https://app.eop.bg/today/142843), в т. ч. относно ценовите параметри.

Документи по обществената поръчка, вкл. договорите за изпълнение на поръчката между „Печатница на БНБ“ АД и ЦИК, както и между „Печатница на БНБ“ АД с подизпълнителите се публикуват в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (https://app.eop.bg/today/142843).

 

Отпечатване на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021

Съобразно установената процедура при предходни избори, при подготовка отпечатването на бюлетините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., „Печатница на БНБ“ АД предприе действия за установяване на специализираните печатници, които отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Специализираните печатници са посочени и в Интегрираната информационна система на държавната администрация, Административен регистър, Информация за предоставяне на услуга от Министерство на финансите. (https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/12613)

„Печатница на БНБ“ АД е изпратила запитване до всички специализирани печатници с искане да отговорят имат ли готовност и техническа възможност за отпечатване на изборни бюлетини при съответните параметри. Беше получен отговор от всички запитани печатници. Съгласно получените отговори, готовност и техническа възможност за участие в процеса по отпечатване на бюлетините са потвърдили Демакс“ АД, „ЕА“ АД и „Демакс Ди Пи Ай“ АД, докато останалите запитани печатници са заявили, че към момента нямат възможност или свободен капацитет за участие.

На 08.10.2021 г., съгласно проведени преговори по процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „ Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.“, открита с Решение № 687-ПВР/НС от 06 октомври 2021 г. на Централната избирателна комисия, „Печатница на БНБ“ АД е заявила, че ще ползва следните подизпълнители:

 • „Демакс“ АД – за отпечатване и доставка на хартиени бюлетини до възложените от „Печатница на БНБ“ АД области в страната;
 • „ЕА“ АД – за отпечатване и доставка на хартиени бюлетини до възложените от „Печатница на БНБ“ АД области в страната;
 • „Демакс Ди Пи Ай“ АД – за изработка и поддръжка на дигитална система за верифициране и електронно одобрение (чрез електронен подпис) на съдържащата се в бюлетините информация от всички РИК, респ. ЦИК, за партиите, коалициите и независимите кандидати, в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и съгласно изискването на ЦИК , т. 2.3. от Решение № 687-ПВР/НС от 06 октомври 2021 г.

С Решение № 718-ПВР/НС от 11 октомври 2021 г. ЦИК прие и одобри предложението на „Печатница на БНБ“ АД (https://app.eop.bg/today/162380), в т. ч. и ценовите параметри.
Документи по обществената поръчка, се публикуват в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (https://app.eop.bg/today/162380 ).

Изисквания за изработка на акции


 1. Възлагателно писмо за изготвяне на графичен дизайн/отпечатване на акции, адресирано до Изпълнителния директор на „Печатница на БНБ“ АД.
 2. Копие от протокола от заседанието на Общото събрание, съответно Надзорния съвет или Съвета на директорите, на което е взето решение за отпечатване на акциите.
 3. Файл с текстовете на съответните акции, подготвени от юридическо лице.
 4. Дата на издаване и емисия.

 1. Депозитарна разписка.
 2. Купони за изплащане на дивиденти (5, 10 или 20 години), година на първия купон за изплащане на дивиденти.
 3. Купюрен строеж.
 4. Имена на Председател на Директорите или Изпълнителен директор.
 5. Нотариално заверено пълномощно за представляване на дружеството при възлагане за отпечатване на акции.

Указания за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия


ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. С цел ограничаване на разпространението на незаконни тютюневи изделия, включително незаконния им внос в Европейския съюз, и за привеждане в съответствие с изискванията на чл. 15 от Директива 2014/40/ЕС и чл. 35п от Закона за тютюна и тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ) е въведено изискване потребителските опаковки на тютюневите изделия да бъдат маркирани с уникален идентификатор и  тяхното движение да бъде записвано, така че да бъде възможно наблюдението и проследяването на тези изделия в рамките на Съюза. Разпоредбите се прилагат за тютюневи изделия произведени в Европейския съюз, както и за тютюневи изделия произведени извън границите на Съюза, които са предназначени за пазара на Съюза или са пуснати на него.

2. Съгласно чл. 3, т. 1, от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията от 15 декември 2017 г. относно техническите стандарти за създаването и работата със система за проследяване на тютюневи изделия (Регламент (ЕС) 2018/574), всяка държава членка определя субект („издател на идентификатори“), отговарящ за генерирането и издаването на уникални идентификатори. Съгласно чл. 35ф, ал. 1 от ЗТТСТИ, за издател на идентификатори по смисъла на чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/574 за Република България е определена Печатницата на Българската народна банка АД.

3. За целите на функциониране на системата за проследяване на тютюневите изделия от производителя или вносителя, през веригата на доставки до първия търговец на дребно, издателят на идентификатори издава:

3.1. Идентификационни кодове на:

3.1.1. Икономическите оператори, които участват в производството, вноса  и търговията с тютюневи изделия;

3.1.2. Обектите, използвани от тях за производство, съхранение, обработка и продажба;

3.1.3. Машините, използвани от тях за производство, разположени на територията на ЕС и извън територията на ЕС в случаите на внос на цигари и тютюн за пушене, предназначени за продажба на територията на ЕС.

3.2. Уникални идентификатори за маркиране на:

3.2.1. Всички потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, предназначени за пускане на пазара в Република България;

3.2.2. Всички потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, произведените в Република България когато са предназначени за износ извън Европейския съюз;

3.2.3. Потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, предназначени за пускане на пазара на територията на държава – членка на ЕС (в случай, че държавата членка не се е възползвала от дерогация по чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/574);

3.2.4 Големи опаковки (стекове, кашони или палети) при условие, че наблюдението и проследяването на всички потребителски опаковки остава възможно.

4. Издателят на идентификатори създава и поддържа Регистър на всички икономически оператори, които участват в производството и търговията с тютюневи изделия, както и на обектите и машините, използвани от тях за производство, съхранение и обработка на продуктите им, на които са издадени идентификационни кодове.

5. Издателят на идентификатори предава данните от регистрите по електронен път, посредством маршрутизатора по чл. 29 от Регламент (ЕС) 2018/574 (устройство, което предава данни между различните компоненти на системата от хранилища на данни), до вторичното хранилище на данни по чл. 27 от Регламент (ЕС) 2018/574 (съдържащо копие от всички данни във връзка с проследяването, съхранявани в първичното хранилище на данни), където се създава общ за целия Европейски съюз регистър на икономически оператори, за производство и разпространение на тютюневи изделия.

6. Издателят на идентификатори създава и поддържа Регистър на издадените от него уникални идентификатори за маркиране на опаковки на цигари и тютюн за пушене.

7. Издателят на идентификатори създава електронна платформа за дейността по регистрация на икономическите оператори, които участват в производството и търговията с тютюневи изделия, както и на обектите и машините, използвани от тях за производство и за дейността по заявяване и предоставянето на уникални идентификатори за маркиране на тютюневите изделия.

 

ЧАСТ II

ИЗДАВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ, НА ОБЕКТИ И НА МАШИНИ

 

Раздел I

Общи разпоредби

 

8. Съгласно чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/574, за вписване в Регистъра по чл. 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/574 (Регистъра) икономическите оператори, включително операторите на търговски обекти на дребно подават искане за идентификационен код на икономически оператор от компетентния издател за България – Печатница на БНБ АД, при условие че извършват дейност в най-малко един обект на територията на страната. Искането се подава по електронен път и включва всички необходими данни за извършване на регистрацията, определени в Приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.1 от Регламент (ЕС) 2018/574.

 

Раздел II

Искане за издаване на идентификационен код
на производители 
и/или вносители на тютюневи изделия

 

9. Издателят на идентификатори издава идентификационни кодове на производител и/или вносител, вписан в регистрите на Агенция „Митници“ за издадените лицензи за управление на данъчен склад, удостоверение за регистрации и разрешения по чл. 45з от Закона за акцизите и данъчните складове. Когато в регистрите по чл. 45з липсват данни за вносителя, издателят на идентификатори изисква цялата му необходима информация от лицето, включително документи за потвърждаване на данните. Сканирани копията на документите се прилагат (прикачват) към заявлението и автентичността им се потвърждава с квалифициран електронен подпис.

10. За идентификация/допускане за работа в електронната платформа по т. 7, производителят и/или вносителят предоставя телефонен номер за контакт и адрес на актуална електронна поща, (подлежи на верификация в системата), който ще се използва за предоставяне на необходимата информация за вписване в регистъра по т. 4, за последващи промени в регистъра, за заявяване на уникални идентификатори и за друга двустранна кореспонденция при необходимост.

10.1. Икономическият оператор определя лицето/лицата, които имат достъп до електронната поща (законен представител на производителя/вносителя или упълномощено лице).

11. За вписване в Регистъра по т. 4 и за получаване на идентификационен код на икономически оператор, производители и/или вносители на тютюневи изделия, подават искане до издателя на идентификатори.

12. Искането за издаване на идентификационен код се заявява чрез електронната платформа по т. 7, като се предоставят необходимите за вписването в Регистъра по т. 4 данни, определени в Приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.1 от Регламент (ЕС) 2018/574.

13. При необходимост, издателят на идентификационни кодове може да изисква от заявителя документи за потвърждаване на данните по т. 12. Достоверността на предоставените данни се удостоверява с квалифициран електронен подпис (на законния представител на дружеството или на упълномощеното лице).

14. При заявяване на искането за вписване в Регистъра т. 4 заявителят прилага (прикачва) в електронната платформа договора по т. 58, подписан с квалифициран електронен подпис (на законния представител на дружеството или на упълномощено лице).

15. Издателят на идентификатори подписва договора с квалифициран електронен подпис на дружеството и го предоставя на заявителя, заедно с издадения идентификационен код за икономически оператор.

16. Когато документите са заверени с персонален електронен подпис на упълномощено лице, в електронната платформа се прилага (прикачва) и сканирано копие на пълномощното, съгласно приложения образец като автентичността се потвърждава с електронен подпис.

17. Всеки производител/вносител, регистриран от компетентен издател на идентификатори, определен за държава-членка, може да притежава повече от един електронен адрес за достъп до системата, като допълнителните електронни адреси се обявяват в електронната платформа от представителят на дружеството.

18. Допуска се едно лице да представлява повече от един икономически оператор, регистриран от компетентен издател на идентификатори. При работа в информационната система за всеки конкретен случай, лицето избира икономически оператор, който представлява.

19. Преди първоначално вписване в Регистъра по т. 4 издателят на идентификатори по служебен път извършва необходимите справки за потвърждаване на предоставените по т. 12 със заявлението данни, като проверява:

19.1. Автентичността и валидността на квалифицирания електронен подпис. Квалифицираният електронен подпис на представителя на дружеството и на упълномощеното лице трябва да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

19.2. Данните, вписани в Търговския регистър за икономическия оператор – издателят на идентификатори извършва проверка в Европейския портал за електронно правосъдие, в публично достъпните данни от търговските регистри на държавите-членки относно регистрацията (правна форма, седалище, представители). Когато в Европейския портал за електронно правосъдие не са намерени данни за съответното дружество, издателят на идентификатори уведомява лицето, заявило искането за издаване на идентификационен код, за необходимостта да представи справка от електронния регистър на страната, в която е регистрирано дружеството, придружено с превод на български език. Лицето, представило справката потвърждава съответствието на оригинала с прикаченото в системата копие с квалифициран електронен подпис.

19.3. Данъчната регистрация на икономическия оператор – проверката се извършва в Европейския портал VIES за потвърждение на номер по ДДС. Когато в Европейския портал за потвърждение на номер по ДДС не са намерени данни за съответното дружество, издателят на идентификатори уведомява лицето, заявило искането за издаване на идентификационен код, за необходимостта да представи справка от електронния регистър на страната, в която е регистрирано дружеството. Лицето, представило справката потвърждава съответствието на оригинала с прикаченото в системата копие с квалифициран електронен подпис.

19.4. Валидността на акцизния номер на икономическия оператор – проверката се извършва в Системата за обмен на данни за акцизни стоки – SEED. Когато в Европейската система не са намерени данни за съответното дружество, издателят на идентификатори уведомява лицето, заявило искането за издаване на идентификационен код, за необходимостта да представи справка от електронния регистър на страната, в която е регистрирано дружеството. Лицето, представило справката потвърждава съответствието на оригинала с прикаченото в системата копие с квалифициран електронен подпис.

 

Раздел III

Искане за издаване на идентификационен код на икономически оператори,
различни от производителите и вносителите, и на операторите на търговски обекти за продажба на дребно

 

20. Издателят на идентификатори издава идентификационни кодове на икономически оператори, различни от производителите и вносителите, и на операторите на търговски обекти за продажба на дребно, вписани в Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, поддържан от Агенция „Митници”.

21. Искането за вписване в Регистъра по т. 4 и за издаване на идентификационен код на икономически оператор за икономическите оператори, различни от производителите и вносителите, и за операторите на търговски обекти за продажба на дребно, се заявява от представител на дружеството или упълномощено лице, чрез електронната платформа по т. 7.

22. Подателят на искането се идентифицира в електронната платформа чрез квалифициран електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014).

23. Когато искането т. 21 е заявено от упълномощено лице, което се е идентифицирало в електронната платформа чрез персонален квалифициран електронен подпис, лицето посочва кое дружество представлява и предоставя адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт. В електронната платформа, лицето, което подава искането, прикачва сканирано копие на пълномощното и удостоверява автентичността му с квалифициран електронен подпис.

24. В искането по т. 21, заявено от представител на дружеството, който се е идентифицирал в електронната платформа чрез квалифициран електронен подпис на съответното дружество, лицето предоставя адрес на електронна поща и телефонен номер за контакт с икономическия оператор.

25. В искането подателя попълва необходимите за вписване в регистъра по т. 4 данни, определени в Приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.1 от Регламент (ЕС) 2018/574.

25.1. В случаите по т. 24 издателят на идентификатори по служебен път осигурява данните, необходими за вписване в Регистъра по т. 4 (от регистрите на Агенция „Митници“ за издадените лицензи за управление на данъчен склад, удостоверение за регистрации и разрешения по чл. 45з от Закона за акцизите и данъчните складове, националната Информационната система на Търговския регистър, Европейския портал VIES за потвърждение на номер по ДДС, Системата за обмен на данни за акцизни стоки – SEED).

26. При необходимост, издателят на идентификационни кодове може да изисква от заявителя документи за потвърждаване на данните по т. 25. Достоверността на предоставените данни се удостоверява с квалифициран електронен подпис (на законния представител на дружеството или на упълномощеното лице).

27. Преди първоначално вписване в Регистъра по т. 4 издателят на идентификатори по служебен път извършва необходимите справки за потвърждаване на предоставените по т. 25 със заявлението данни, като проверява:

27.1. Автентичността и валидността на квалифицирания електронен подпис, с който е подписано заявлението и предоставени данни и документи (квалифицираният електронен подпис на представителя на дружеството и на упълномощеното лице) трябва да отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (изискванията на  чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014);

27.2. Данните, вписани в Търговския регистър за икономическия оператор – проверката се извършва в националната Информационната система на Търговския регистър, поддържана Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието;

27.3. Данъчната регистрация на дружеството – проверката се извършва в Европейския портал VIES за потвърждение на номер по ДДС.

27.4. Валидността на акцизния номер на икономическия оператор – проверката се извършва в Системата за обмен на данни за акцизни стоки – SEED. Когато в Европейската система не са намерени данни за съответното дружество, издателят на идентификатори уведомява лицето, заявило искането за издаване на идентификационен код, за необходимостта да представи справка от електронния регистър на страната, в която е регистрирано дружеството. Лицето, представило справката потвърждава съответствието на оригинала с прикаченото в системата копие с квалифициран електронен подпис. валидността на акцизния номер на икономическия оператор – проверката се извършва в Системата за

28. Регистрираните икономически оператори, различни от производителите и вносителите, и операторите на търговски обекти за продажба на дребно, могат да определят повече от едно лице за работа в електронната платформа, като за целта определеното лице се идентифицира чрез квалифициран електронен подпис.

29. Допуска се едно лице да представлява повече от един икономически оператор, регистриран от компетентен издател на идентификатори. При работа в информационната система, за всеки конкретен случай, лицето избира икономически оператор, който представлява.

 

Раздел IV

Вписване в регистъра на икономическите оператори, промяна на данните и прекратяване на регистрацията

 

30. Когато заявилия искане за вписване в Регистъра по т. 4 икономически оператор или оператор на търговски обекти за продажба на дребно е вписан в съответния регистър на Агенция „Митници“ и са налични всички необходими данни за дружеството, издателят на идентификатори вписва съответното дружество в Регистъра по т. 4 и издава идентификационен код на икономическия оператор и код за потвърждение на икономическия оператор.

31. Идентификационен код на икономическия оператор и код за потвърждение на икономическия оператор на производител/вносител се издава, след подписване на договора по т. 58.

32. Кодовете се предоставят на икономическия оператор чрез електронната платформа до два работни дни от датата на получаване на заявлението за издаване.

33. При непълнота и/или нередовност на предоставените данни или когато данните не могат за бъдат проверени, издателят на идентификатори уведомява заявителя за необходимостта от предоставяне на конкретна информация или документ. Двудневният срок спира да тече от изпращането на уведомлението, до получаването на исканите данни за отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

34. Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с изискванията не са отстранени дружеството не се регистрира.

35. Съгласно чл. 14 т. 4. от Регламент (ЕС) 2018/574, когато икономическите оператори са регистрирани от друг издател на идентификатори уведомяват издателя на идентификатори за Република България за това обстоятелство.

35.1. В случай, че тази информация не е налице към момента на подаване на заявлението, икономическите оператори я предоставят най-късно до два работни дни след получаването на идентификационен код от другия издател на идентификатори.

36. Съгласно чл. 14, т. 5, от Регламент (ЕС) 2018/574, производителите/вносителите уведомяват издателя на идентификатори за всяка промяна на информацията, предоставена при подаване на заявлението за получаване на идентификационен код. Във връзка с промяната производителят/вносителят внася искане за корекция на данните съгласно Приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.2 от Регламент (ЕС) 2018/574.

36.1. Промяната на данните за Икономически оператори, различни от производителите и вносителите, и операторите на търговски обекти за продажба на дребно се заявява в Агенция „Митници” за отразяване в Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, поддържан от Агенция „Митници”. Промяната в регистъра по т. 4 се отразява по служебен път, чрез информационната система.

37. Съгласно. чл. 14, т 5 от Регламент (ЕС) 2018/574 всяко прекратяване на дейностите на оператора се съобщава незабавно от съответния оператор на издателя на идентификатори. Във връзка с прекратяването на дейността икономическия оператор внася заявление с искане за прекратяване съгласно Приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.3 от Регламент (ЕС) 2018/574.

37.1. Съгласно чл. 15, т. 4  от Регламент (ЕС) 2018/574, в надлежно обосновани случаи държавите-членки могат, в съответствие с националното си право, да изискат от издателя на идентификатори да деактивира идентификационен код на икономически оператор. В такива случаи държавата членка информира икономическия оператор или оператора на търговски обект за продажба на дребно за деактивирането и за основанията за това.

37.2. Деактивирането на даден идентификационен код на икономически оператор води до автоматичното деактивиране на свързаните с него идентификационни кодове на обекти и идентификационни кодове на машини.

37.3. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на икономически оператор или оператора на търговски обект за продажба на дребно за производство и/или разпространение на тютюневи изделия в Република България по искане на Агенция „Митници”.

37.4. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на икономически оператор или на оператора на  търговски обект за продажба на дребно, когато неговата регистрация в съответния регистър на Агенция „Митници“ е прекратена.

 

Раздел V

Издаване на идентификационен код на обект

 

38. Съгласно чл. 16, т. 2 от Регламент (ЕС) 2018/574, икономическите оператори и операторите на търговски обекти за продажба на дребно, вписани в Регистъра по т. 4 подават искане за издаване на идентификационни кодове на обектите (място или сграда), където произвеждат, съхраняват или пускат на пазара тютюневите изделия, като предоставят на издателя на идентификатори информацията, определена в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4 от цитирания Регламент.

38.1 Искането се подава от съответния представител на икономическия оператор чрез електронната платформа.

38.2 В искането се посочва акцизният номер на обекта SEED (ако обектът има такъв).

39. Издателят на идентификатори по служебен път осигурява наличните в Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, поддържан от Агенция „Митници” данни. Останалите данни необходими за вписване в Регистъра по т. 4, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4 от Регламент (ЕС) 2018/574, се предоставят от икономическия оператор/оператора на търговски обекти за продажба на дребно, подал заявлението за издаване на идентификационен код за обект. При необходимост издателят на идентификационни кодове може да изисква от заявителя документи за потвърждаване на данните. Копията на документите прикачват в заявлението и автентичността им се потвърждава с квалифициран електронен подпис.

40. Съгласно чл. 16, т. 4 от Регламент (ЕС) 2018/574, задължението да подаде заявление за издаване на идентификационен код на обект, свързан с производствени обекти, разположени извън Съюза, е на вносителя, установен в ЕС.

40.1. Вносителят подава заявление до издател на идентификатори, за чийто пазар той пуска своите продукти. Вносителят е задължен да получи  съгласието на субекта, отговорен за производствения обект в третата държава. Вносителят информира икономическия оператор от третата държава, за необходимите данни за регистрацията, включително за определения идентификационния код на обекта.

40.2. Данните необходимите за вписване в Регистъра по т. 4, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.4 от Регламент (ЕС) 2018/574, се предоставят от вносителя подал заявлението.

41. Преди вписване в Регистъра по т. 4 издателят на идентификатори по служебен път извършва справки за потвърждаване валидността:

41.1. На квалифицирания електронен подпис на законния представител на сдружението или на упълномощеното лице;

41.2. На акцизния номер на обекта на икономическия оператор – проверката се извършва в Системата за обмен на данни за акцизни стоки – SEED(ако обектът има такъв).

42. Когато за обекта, за който се отнася искането за вписване в Регистъра по т. 4 са налични всички необходими данни, издателят на идентификатори вписва обекта в регистъра и генерира идентификационен код на обекта чрез информационната система.

42.1. Идентификационния код на обекта се генерира и се предава на подалия заявката оператор до два работни дни от датата на получаване на заявлението за издаване.

43. При непълнота и/или нередовност на предоставените данни или когато данните не могат за бъдат проверени издателят на идентификатори уведомява заявителя за необходимостта от предоставяне на конкретна информация или документ.

43.1 Двудневният срок по т. 42, т. 1 спира да тече от изпращането на уведомлението, до получаването на исканите данни за отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

43.2 Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с изискванията не са отстранени обектът не се регистрира.

44. Икономическите оператори и операторите на търговски обекти за продажба на дребно, подали искането за издаване на идентификационен код на обект уведомяват издателя на идентификатори за всяка промяна на информацията, предоставена при подаване на заявлението за получаване на съответния идентификационен код.

44.1 Производителят/вносителят внася искане за коригиране на данните съгласно Приложение  II, глава II, раздел 1, точка 1.5 от Регламент (ЕС) 2018/574.

44.2 Икономически оператори, различни от производителите и вносителите, и операторите на търговски обекти за продажба на дребно заявяват промените в данните в Агенция „Митници” за отразяване в Регистъра на фирмите, търгуващи с тютюневи изделия, поддържан от Агенция „Митници”. Промяната в регистъра по т. 4 се отразява по служебен път, чрез информационната система.

45. Всяко прекратяване на дейностите на обекта се съобщава незабавно от съответния оператор на издателя на идентификатори. Във връзка с прекратяването на дейността на обекта икономическият оператор/оператора на търговски обект за продажба на дребно внася искане за прекратяване съгласно Приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.6 от Регламент (ЕС) 2018/574.

46. Съгласно чл. 17, т. 4, от Регламент (ЕС) 2018/574, в надлежно обосновани случаи държавите-членки могат, в съответствие с националното си право, да изискат от издателя на идентификатори да деактивира идентификационен код на обект. В такива случаи държавата членка информира икономическия оператор или оператора на търговски обект за продажба на дребно за деактивирането и за основанията за това.

46.1. Деактивирането на даден идентификационен код на обект води до автоматичното деактивиране на свързаните с него идентификационни кодове на машина.

46.2. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на обект по искане на Агенция „Митници”.

46.3. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на обект, когато неговата регистрация в регистъра на Агенция „Митници“ е прекратена.

 

Раздел VI

Издаване на идентификационен код на машина

 

47. Съгласно чл. 18, т. 2 от Регламент (ЕС) 2018/574, производителите и вносителите, вписани в Регистъра по т. 4, подават искане за издаване на идентификационни кодове на машини, използвани при производството на тютюневи изделия, като предоставят на издателя на идентификатори информацията, определена в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.7 от цитирания Регламент.

48. Искането за издаване на идентификационен код на машина, използвана в обект разположен извън ЕС, се заявява от вносителя, установен в ЕС.

48.1 Вносителят подава заявление до издател на идентификатори на държавата членка на ЕС, за чийто пазар са предназначени внасяните продукти.

48.2 Вносителят уведомява икономическия оператор от третата държава, за данни необходими за регистрацията на машината, включително за издадения идентификационния код на машината.

49. Искането за вписване в Регистъра по т. 4 на машините се подава от законен представител на производителя/вносителя или упълномощено лице, чрез електронната платформа.

49.1 Данните необходими за вписване в Регистъра по т. 4, определени в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.7 от Регламент (ЕС) 2018/574, се предоставят от производителя/вносителя, подал заявлението за вписване.

49.2 При необходимост издателят на идентификационни кодове може да изисква от заявителя документи за потвърждаване на данните. Копията на документите прикачват в заявлението и автентичността им се потвърждава с квалифициран електронен подпис.

50. Когато за машината, за която се отнася искането за вписване в Регистъра по т. 4 са налични всички необходими данни, издателят на идентификатори вписва машината в регистъра и издава/генерира идентификационен код на машината чрез информационната система.

50.1. Идентификационния код на машината се генерира и се предава на подалия заявката оператор до два работни дни от датата на получаване на заявлението за издаване.

51. При непълнота и/или нередовност на предоставените данни или когато данните не могат за бъдат проверени издателят на идентификатори уведомява заявителя за необходимостта от предоставяне на конкретна информация или документ.

51.1. Двудневният срок по т. 50.1.спира да тече от изпращането на уведомлението, до получаването на исканите данни за отстраняване на непълнотата и/или нередовността.

51.2 Когато непълнотата и/или нередовността или несъответствието с изискванията не са отстранени машината не се регистрира.

52. Производителите/вносителите, подали искането за издаване на идентификационен код на машина уведомяват издателя на идентификатори за всяка промяна на информацията, предоставена при подаване на искането за получаване на съответния идентификационен код на машина. Във връзка с промяната производителя/вносителя внася заявление с данни за настъпилата промяна определени в приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.8 от Регламент (ЕС) 2018/574.

53. Производителят/вносителят уведомява издателя на идентификатори за всяко извеждане от експлоатация на регистрираните машини. Във връзка с извеждането от експлоатация производителя/вносителя подава искане за прекратяване на регистрацията на машината, съгласно Приложение II, глава II, раздел 1, точка 1.9 от Регламент (ЕС) 2018/574.

54. Издателя на идентификатори прекратява регистрацията на машина по искане на Агенция „Митници”.

 

ЧАСТ III

ИЗДАВАНЕ НА УНИКАЛНИ ИДЕНТИФИКАТОРИ

 

Раздел I

Общи разпоредби

 

55. Съгласно чл. 15, т. 1 от Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година, държавите-членки гарантират, че  всички  потребителски опаковки на цигари и тютюн за пушене, произведени и/или предназначени за продажба на тяхна територията са маркирани с уникален идентификатор.

56. По искане на икономическите оператори, издателят на идентификатори генерира определен брой уникални идентификатори (буквено-цифров код), позволяващи идентификацията на потребителска опаковка или на големи опаковки на тютюневи изделия (по смисъла на чл. 2, т. 5 от Регламент (ЕС) 2018/574).

57. Икономическите оператори гарантират, че маркираните големи опаковки позволяват еднозначно да се идентифицират големи опаковки от по-ниско равнище и/или потребителските опаковки.

58. Издателят на идентификатори и вписаните в Регистъра по т. 4 икономически оператори, (които поръчват издаването на уникални идентификатори), сключват договор, с който се определят условията за издаване на уникалните идентификатори.

59. При подаване на искане за издаване на уникален идентификатор за потребителска опаковка производителите/вносителите предоставят необходимата информация, за генериране на уникалния идентификатор в съответствие с изискванията на член 15, т. 2, б. „а – з” от Директива 2014/40/ЕС (с изключение на датата и часа на производство, които може да не е възможно да бъдат определени предварително и които следва да бъдат добавени от икономическите оператори в момента на производството). Уникалният идентификатор дава възможност за определяне на:

59.1. Датата и мястото на производство;

59.2. Производствения обект;

59.3. Машината, използвана за производство на тютюневите изделия;

59.4. Производствената смяна или часа на производство;

59.5. Описанието на изделието;

59.6. Целевия пазар за продажба на дребно;

59.7. Предвидения маршрут за транспортиране;

59.8. Ако е приложимо, вносителя в Съюза;

 

Раздел II

Издаване на уникални идентификатори за потребителска опаковка

 

60. Съгласно чл. 9 от Регламент (ЕС) 2018/574, регистрираните икономически оператори производители/вносители изпращат искане до компетентния издател на идентификатори за издаване на уникални идентификатори на равнище потребителска опаковка, като предоставят необходимите за издаването данни, определени в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.1 на Регламент (ЕС) 2018/574. Исканията се подават по електронен път, чрез електронната платформа.

61. За предоставяне на достъп в електронната платформа за подаване на заявки за издаване на уникални идентификатори, производители на тютюневи изделия, които осъществяват дейност на територията на друга държава-членка на ЕС, (когато произвежданите от тях продукти са предназначени за пазара на Р България):

61.1. Предоставя данните за дружеството необходими за изготвяне на двустранния договор по т. 58 (имената на фирмата, ЕИК, регистрационен номер по ДДС, адрес на седалището на фирмата);

61.2. Посочват, идентификационния код на икономическия оператор и държавата, която е определила компетентния издател на идентификатори, от който са издадени кодовете;

61.3. Посочват телефонен номер и адреса на електронната поща, (използвана за получаване на уникални идентификатори в държавата, на чиято територия се произвеждат изделията).

62. Издателят на идентификатори подписва договора по т. 58 с квалифициран електронен подпис и го предоставя на лицето по т. 61.

63. Производителите на тютюневи изделия, които осъществяват дейност на територията на друга държава-членка на ЕС предоставят и договора по т. 58, подписан с квалифициран електронен подпис от представител на дружеството или упълномощено лице.

63.1 Когато договорът по т. 58 е подписан от упълномощено лице, в електронната платформа се прилага (прикачва) и копие на пълномощното, като автентичността му се удостоверява с електронен подпис.

63.2 Квалифицираният електронен подпис на представителя на дружеството и на упълномощеното лице трябва да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 12 от Регламент (ЕС) № 910/2014.

63.4 Издателят на идентификатори по служебен път извършва справки за потвърждаване на автентичността и валидността на квалифицирания електронен подпис.

64. В срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификатори:

64.1. Генерира уникалните идентификатори (кодовете);

64.2. Предава кодовете и предоставената от производителя/вносителя информация посредством  маршрутизатора  до първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител (хранилището, в което се съхраняват данните свързани с продуктите на даден производител или вносител);

64.3. Предава по електронен път кодовете до подалия искането производител/вносител.

 

Раздел III

Издаване на уникални идентификатори за голяма опаковка

 

65. Регистрираните икономическите оператори изпращат искане до компетентния издател на идентификатори за издаване на уникални идентификатори на равнище голяма опаковка, като предоставят необходимите за издаването данни, определени в приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.2 на Регламент (ЕС) 2018/574. Исканията се подават по електронен път, чрез електронната платформа.

66. При постъпило искане на производител/вносител, в срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификатори:

66.1. Генерира уникалните идентификатори (кодовете);

66.2. Предава кодовете и предоставената информация от приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.1 на Регламент (ЕС) 2018/574 посредством  маршрутизатора до първичното хранилище на данни на подалия искането производител или вносител;

66.3. Предава по електронен път кодовете до подалия искането производител/вносител.

67. При постъпило искане на икономически оператор, различен от производителите и вносителите, в срок от два работни дни от датата на получаване на искането и в посочения ред издателят на идентификатори:

67.1. Генерира уникалните идентификатори (кодовете);

67.2. Предава кодовете и предоставената информация от приложение II, глава II, раздел 2, точка 2.1 на Регламент (ЕС) 2018/574 посредством  маршрутизатора  до вторичното хранилище на данни;

67.3. Предава по електронен път кодовете до подалите искането икономически оператори.

 

Раздел IV

Отмяна на искания за издаване на уникални идентификатори и деактивиране

 

68. В срок до един работен ден след подаване на искането за издаване на уникални идентификатори, икономическите оператори могат да го анулират. За анулирането икономическите оператори подават искане съгласно приложение II, глава II, раздел 5, точка 5, на Регламент (ЕС) 2018/574.

69. Допуска се икономическият оператор да заяви доставка на уникални кодове в срок до 24 часа от подаване на искането за издаване на кодовете. В този случай икономическия оператор декларира, че е уведомен за невъзможността за анулиране на заявката и заплаща дължимите суми за издадените уникални идентификатори.

70. Предоставените от издателите на идентификатори, уникалните идентификатори, могат да бъдат използвани, за маркиране на потребителски опаковки или големи опаковки, в срок от шест месеца от датата на получаването им от икономическия оператор.

70.1 Уникалните идентификатори, които не са били използвани в рамките на шестмесечния срок, автоматично се деактивират.

70.2 Уникалните идентификатори могат да бъдат деактивирани по искане на съответния производител/вносител.

70.3 В случаите на деактивиране на уникални идентификатори по т. 70.1 и т.70.2, заплатените от икономическите оператори суми не се възстановяват.

 

Раздел V

Заплащане на уникалните идентификатори

 

71. Съгласно Регламент (ЕС) 2018/574 издадените идентификационни кодове на икономически оператори и оператори на търговски обекти за продажба на дребно, машини и обекти, не подлежат на заплащане.

72. Издателят на идентификатори осигурява възможност на икономическите оператори да заявяват уникални идентификатори на ниво потребителска опаковка чрез електронната платформа. Издадените уникални идентификатори на ниво потребителска опаковка се заплащат съгласно договорената цена, в договора по т. 58. Фактурите за начислените суми за издаване на уникални идентификатори се получават чрез информационната система.