Изисквания

Ред за отпечатване на ценни книжа


1. „Ценни книжа“ по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа са всички образци на документи, формуляри и бланки, които:

– служат за събиране на държавни приходи, или
– са под формата на билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт; на талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата или на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и  най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата, или
– са свързани с упражняването на държавния суверенитет, или
– удостоверяват упражняването на права и са издадени от държавен орган.

 

2. Отпечатването на ценни книжа се осъществяват под контрола на Министерството на финансите в специализирани печатници, чиято дейност по отпечатването на ценни книжа е организирана в съответствие с изискванията на наредбата.

Образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата, могат да се отпечатват по реда, предвиден за ценни книжа, по желание на издателя им, изразено в писмен вид.

Ценните книжа се отпечатват в съответствие с установените стандарти или утвърдените образци, а когато няма такива – по проект на техния издател.

 

3. Лице, което иска да отпечатва томболни билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци  за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта и притежава лиценз за организиране на хазартна игра от Държавната комисия по хазарта, подава до Министъра на финансите писмена заявка, която съдържа:

– Изчерпателно посочване на общия брой, серията и номиналната стойност на билетите, фишовете, талоните и другите удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;
– Наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, адрес за кореспонденция и номер и дата на решението за издаване на лиценза и на удостоверението за издаден лиценз  за организиране на хазартната игра.

 

4. Лице, което иска да отпечатва билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, талони за паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1, от Закона за движението по пътищата, както и  образци на документи, формуляри, бланки и други удостоверителни знаци, които не са ценни книжа по смисъла на наредбата подава до Министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.

Към заявката се прилага копие от лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършване на съответния вид дейност, ако такъв се изисква.

 

5. Лицата, чиито заявки по т. 3 и т. 4 са одобрени от Министерство на финансите и желаят да отпечатат ценни книжа, представят пред „Печатница на БНБ“АД писмо, в което са означени: видът, количеството, номиналната стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива. Копие от писмото и макет (проект) на цените книжа, върху който задължително се отбелязва наименованието на издателя, се представя и на Министерството на финансите.

 

6. Цената на готовата продукция се определя по калкулация, изготвена от „Печатница на БНБ“ АД. По така определената цена се дължи и такса за финансов контрол по тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

Изисквания за изработка на акции


  1. Възлагателно писмо за изготвяне на графичен дизайн/отпечатване на акции, адресирано до Изпълнителния директор на „Печатница на БНБ“ АД.
  2. Копие от протокола от заседанието на Общото събрание, съответно Надзорния съвет или Съвета на директорите, на което е взето решение за отпечатване на акциите.
  3. Файл с текстовете на съответните акции, подготвени от юридическо лице.
  4. Дата на издаване и емисия.

  1. Депозитарна разписка.
  2. Купони за изплащане на дивиденти (5, 10 или 20 години), година на първия купон за изплащане на дивиденти.
  3. Купюрен строеж.
  4. Имена на Председател на Директорите или Изпълнителен директор.
  5. Нотариално заверено пълномощно за представляване на дружеството при възлагане за отпечатване на акции.