„Системен администратор“

„Системен администратор“

Основни функции и задължения свързани с длъжността:

 • Въвежда, конфигурира и поддържа програмни продукти и системи.
 • Организира функционирането на компютърните мрежи и системи и тяхната защита.
 • Участва в прилагането на политиките и приоритетите за информационното осигуряване на „Печатница на БНБ“ АД;
 • Осъществява и организира поддръжката на hard и soft ware.
 • Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното обслужване.
 • Следва насоките за развитие и експлоатация, участва при внедряването на нови информационни технологии;
 • Участва в дейностите по планиране, координиране и контрол на изпълнението на информационните проекти, както и идентификация и оценка на рисковете при изпълнението на проектите;
 • Участва в дейностите по планиране и разработване на необходимата документация за нови информационни проекти; осъществява събиране и обобщаване на потребителски изисквания, изготвяне на технически спецификации и задания, свързани с обезпечаването на хардуерни и софтуерни компоненти, необходими за работа на съответните звена;
 • Създава необходимата организация, участва, обобщава и отчита тестовете по приемане на версии на информационните системи или информационни проекти;
 • Осъществява методическо ръководство и подпомага служителите в областта на използването на приложни пакети и софтуер;
 • Участва в дефиниране на процесите по експлоатация и развитие и управление на информационните системи и на ИТ инфраструктурата на „Печатница на БНБ“ АД; извършва анализи и прави предложения за модернизиране на съществуващото програмно-техническо осигуряване;
 • Подпомага взаимодействието с информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции и банки;
 • При установяване на недостатъци и слабости, възникнали в процеса на управление на дейността, своевременно информира ръководителя си;
 • Участва, при спазване на дадените му указания, във ведомствени работни групи, експертни комисии и др.;
 • Изучава вътрешния и чужд опит и теория в своята област; разработва предложения за решения на проблеми и участва в изработването на указания;
 • усъвършенства постоянно професионалната си квалификация.

Изисквания:

 • Образование – висше техническо – информационни технологии;
 • Професионален опит – минимум 3 (три) години на същата, сходна или подобна позиция;
 • Езикови умения – английски език – писмено и говоримо;
 • Лицето да не е осъждано (привлечено като обвиняемо) и срещу него да няма започнато наказателно производство за извършено умишлено престъпление от общ        характер;
 • Лицето да е физически и психически здраво;
 • Да има добри комуникативни способности и умения за работа в екип.

 Предимство:

 • Ниво на достъп до класифицирана информация.

 „Печатница на БНБ” АД предлага:

 • Работа в една от най-модерните европейски печатници;
 • Отлични условия на труд в добре организирана среда;
 • Конкурентно заплащане и широко обхватни социални пакети.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Професионална автобиография (CV) на български език, с телефон за контакт
 • Актуална снимка (паспортен формат)
 • Копие на документ за завършено образование
 • Препоръка за професионалния опит и личните Ви качества

Документите се подават в срок до 20.02.2023 година:

 • по пощата или на място на адрес: „Печатница на БНБ” АД, бул. „Цариградско шосе” №117,  София – 1784 – Деловодство

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, като с одобрените кандидати ще бъде проведено събеседване.

Контакт с одобрените, по документи, кандидати ще бъде установен до 23.02.2023 година.

Предоставените от кандидатите данни ще бъдат разгледани конфиденциално във връзка с осъществяване на настоящия подбор и няма да бъдат разпространявани под каквато и да е форма.