Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Ред за отпечатване на ценни книжа

1. „Ценни книжа“ по смисъла на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа са всички образци на документи, формуляри и бланки, които:

- служат за събиране на държавни приходи, или
- са под формата на билети или други удостоверителни знаци (квитанция, талон и др.), съдържат най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и служат за отчитане на продажби на стоки или услуги, с изключение на данъчните документи по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, или
- са свързани с упражняването на държавния суверенитет, или
- удостоверяват упражняването на права и са издадени от държавен орган.

2. Отпечатането на ценни книжа се осъществяват под контрола на Министерството на финансите.

Ценните книжа се отпечатват в съответствие с установените стандарти или утвърдените образци, а когато няма такива – по проект на техния издател, съгласуван с Министъра на финансите или с упълномощени от него длъжностни лица.

3. Лице, което иска да отпечатва томболни билети, фишове и билети за участие в лотарийни и други хазартни игри и притежават разрешение за организиране на хазартна игра от Държавната комисия по хазарта, подава до Министъра на финансите писмена заявка, която съдържа:

- Изчерпателно посочване на общия брой, серията и номиналната стойност на билетите или фишовете;
- Наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, адрес за кореспонденция и номер и дата на разрешението за организиране на хазартната игра.

Към горната заявка се прилагат:

- макет (проект) на билетите или фишовете, върхи който задължително се отбелязва наименованието на издателя;
- актуално удостоверение за търговска регистрация – в случаите, когато вписването в регистъра на Агенцията по вписванията все още не е извършено.

4. Лице, което иска даотпечатва ценни книжа, извън горепосочените, подава до Министъра на финансите писмена заявка, в която посочва вида на ценните книжа, наименованието, единния идентификационен код от Агенцията по вписванията, седалището и адреса на управление на заявителя, както и адрес за кореспонденция.

Към заявката се прилагат:

- заверено копие на лиценза (разрешение, удостоверение за регистрация) за извършването на съответния вид дейност, ако такъв се изисква;
- макет (проект) на ценните книжа, върхи който задължително се отбелязва наименованието на издателя;
- актуално удостоверение за търговска регистрация – в случаите, когато вписването в регистъра на Агенцията по вписванията все още не е извършено.

5. Лицата, чиито заявки са одобрени и желаят да отпечатат ценни книжа, представят пред „Печатница на БНБ“АД писмо, в което са означени: видът, количеството, номиналната стойност, изисквания относно издаваните ценни книжа и други, ако има такива. Копие от писмото се представя и на Министерството на финансите.

6. Цената на готовата продукция се определя по калкулация, изготвена от печатницата производител. По така определената цена се дължи и такса за финансов контрол по тарифа N 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси. За упражняване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа, формуляри и бланки под отчет се събира такса в размер 5 на сто от фактурната стойност.