Bg En Ru
Home Print Mail
Печатница на БНБ Сигурност защитена с качество
Decrease Increase

Сертификати

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

Мисията на “Печатница на БНБ” АД е да осигурява банкноти за нуждите на Българската Народна Банка, документи и ценни книжа за нуждите на български и чуждестранни държавни институции и други клиенти.

За осъществяване на тази мисия и постигане на поставените високи цели, в Дружеството е изградена и се поддържа Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на стандартите EN ISO 9001:2008, ISO 14 001:2004, ISO 27 001:2005, CWA 14 641:2009 и OHSAS 18 001:2007, която подлежи на периодичен преглед и непрекъснато подобряване на ефективността.

Политиката по управление е резултат от ангажимента на Ръководството за минимизиране на замърсяванията и вредните въздействия върху околната среда, както и свеждане до минимум на рисковете от производствената дейност за здравето и безопасността на работещите, при непрекъснато усъвършенстване на ИСУ и в съответствие с действащото законодателство.

Прилагайки нашата идеология по управление ние си поставяме за цел:

- Непрекъснато усъвършенстване и повишаване на качеството на продукцията и постоянно преглеждане за съответствие с актуалните специализирани изисквания към характеристиките на изделията.

- Изграждане на действени цели и механизми на контрол по отношение на информационната сигурност, които са изведени на базата на детайлна оценка на риска и съобразени с нормативните национални и международни изисквания и стандарти, гарантиращи запазване на конфиденциалност, неприкосновеност и достъпност на информационните активи на Дружеството.

- Поддържане на коректно сътрудничество с клиенти и доставчици на базата на взаимно доверие, взаимноизгодни условия и високо ниво на професионално взаимодействие.

- Утвърждаване на водещите ни позиции на националния пазар, както и разширяване на нашето присъствие на международния пазар на защитени продукти при спазване на българското и международно законодателство, както и на утвърдените международни норми в бранша.

- Непрекъснато повишаване на квалификацията, професионалното развитие, мотивиране на персонала и ясно разбиране в разпределението на отговорностите по нива и функции.

- Ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността, спазвайки приложимите законови и други изисквания, приети за изпълнение и отнасящи се до рисковете за ЗБУТ.

- Разработване, произвеждане и продажба на продукти, оказващи възможно най-малко отрицателно влияние върху околната среда, както и намаляване количеството на отпадъците и на разходите за тяхното обезвреждане;

- Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по управление и целите на Дружеството.

Ръководството на Дружеството се ангажира за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по управление, за реализация на целите по управление и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.Integraf9001140011800127001